POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Pastrami Shop www.pastramishop.pl prowadzonym przez firmę Kolektyw Studio Dawid Czubak  z siedzibą w Katowicach przy ul. Hallera 20c, 40-321 Katowice, NIP 9542832322 REGON 520284963 , prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem poczty elektronicznej: sklep@pastramishop.pl , lub telefonicznie pod numerem: +48 509906336.
  3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Pastrami Shop towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.
  4. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu Pastrami Shop www.pastramishop.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym Pastrami Shop składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego www.pastramishop.pl. Przedmiotowa cena i opis towaru zyskują charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Pastrami Shop, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  7. W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

ZASADY ZAMÓWIENIA TOWARÓW

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Pastrami Shop można dokonywać poprzez stronę internetową www.pastramishop.pl .
 2. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu jest możliwe po:
  • dokonaniu wyboru zamawianych Produktów (dodanie Produktów do „koszyka zamówień”);
  • wypełnieniu formularza rejestracyjnego (zakładka “Rejestracja”);
  • zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu.
 1. Rejestracja do sklepu internetowego Pastrami Shop odbywa się jednorazowo. Każde kolejne zamówienia  mogą być składane poprzez zalogowanie się do sklepu przy wykorzystaniu uprzednio zarejestrowanego loginu oraz hasła klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła posiada możliwość aktualizacji swoich danych podanych po zalogowaniu.
 2. W trakcie składania zamówienia poprzez sklep internetowy Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną, zostanie one potwierdzone przez Sprzedającego drogą mailową. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.  Aby skorzystać z tego prawa i odstąpić od umowy Kupujący powinien złożyć oświadczenie, które jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy i przesłać je na adres sklep@pastramishop.pl  . W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia ustosunkuje się do niego i niezwłocznie prześle odpowiedź drogą elektroniczną (za pomocą poczty elektronicznej)
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący złożył oświadczenie przed końcem terminu odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy zamówienia ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikając z wyboru sposoby dostarczenia produktu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego).  Zwrot płatności zostanie dokonany w takiej samej formie płatności jak zakup towaru, chyba że Kupujący wyrazi prośbę albo pisemną zgodę na zmianę formy płatności.  W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Kolektyw Studio Dawid Czubak ul. Hallera 20c, 40-321 Katowice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami ). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Pastrami Shop przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

PŁATNOŚCI

 1. Po potwierdzeniu przez Sprzedającego drogą mailową przyjęcia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego Pastrami Shop.
 2. Sklep internetowy Pastrami Shop umożliwia dokonanie płatności w następujących formach:
  1. płatność online: za pośrednictwem serwisu Przelewy24 –  w chwili składania Zamówienia;
  2. wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy – w terminie 2 dni od złożenia zamówienia;
 1. Dostępne formy płatności widoczne są dla kupującego na stronie sklepu internetowego Pastrami Shop w zakładce PŁATNOŚCI oraz na początku składania zamówienia.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 3. Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane głównie  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą i ustaleniu kosztów przesyłki istnieje możliwość dostarczenia produktów poza granicami kraju.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 3. Termin wysyłki uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie. Nie powinien on być jednak dłuższy niż 14 dni.
 4. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-3 dni robocze.
 5. Dostawa towaru  odbywa się przesyłką kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 7. W celu uniknięcia nieporozumień zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar trafi ponownie do magazynu Pastrami Shop zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje”.
 8. Koszt dostawy został określony przez firmę Pastrami Shop i znajduje się na stronie internetowej  w  zakładce “Dostawa” .
 9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

REKLAMACJE

 1. Sprzedający odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
 2. Transport reklamowanych towarów odbywa się na zlecenie i koszt firmy Kolektyw Studio Dawid Czubak za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 3. Reklamację (np. wypełniony formularz), wadliwy Towar, dowód zakupu (np. faktura VAT) lub informację o dowodzie zakupu (np. numer Zamówienia, data) należy wysłać na adres: Kolektyw Studio Dawid Czubak ul. Hallera 20c, 40-321 Katowice.
 4. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została stwierdzona a następnie na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać:
  • naprawy;
  • wymiany Produktu na wolny od wad; 
  • obniżenia Ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna;
 5. W celu zareklamowania wadliwego Towaru, Klient powinien poinformować Sprzedającego o wadliwości Towaru, załączyć swoje dane osobowe, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Transport reklamowanych towarów odbywa się na zlecenie i koszt firmy Kolektyw Studio Dawid Czubak za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Kupującego w terminie 7 dni oraz poinformowania go o jej rozstrzygnięciu. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 8. Kupujący ma prawo nie zgodzić się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji. W tej sytuacji Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Pastrami Shop towary i nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Kolektyw Studio Dawid Czubak.
 2. Firma Kolektyw Studio Dawid Czubak jest Administratorem danych osobowych Kupującego
 3. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, jednak są one konieczne do obsługi Zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy oraz realizacji reklamacji.
 4. Sprzedający przetwarza podane mu w formularzu Zamówienia przez Klienta dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu obsługi Zamówień, zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi reklamacyjnej – za zgodą Klienta wyrażoną podczas składania Zamówienia. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje swoje zobowiązania wobec Kupujących.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klupującego w celach marketingowych: reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Kupującego z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedającego, jedynie za zgodą Kupującego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Pastrami Shop konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego Pastrami Shop zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 9. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem pojawienia się na stronie www.pastramishop.pl l i jest na niej dostępny nieodpłatnie.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego Pastrami Shop zmienionego Regulaminu. W stosunku do zarejestrowanych klientów sklepu internetowego Pastrami Shop zmiana jest skuteczna w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, co następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu, co skutkować będzie usunięciem posiadanego przez klienta konta.